Karta
Matematika

Matematika

I
Godina
I
Semestar
ISVU:34207
2
Predavanja
1
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Vektorska algebra, Analitička geometrija, Diferencijalno integralni račun

Razvijanje matematičkog aparata potrebnog za predmete iz grupe predmeta Nosive konstrukcije