Prijeđi na glavni sadržaj

Heritage Urbanism

Pretraži
__ početna stranica __
Nastava Af
Znanost Af
Zavodi Af
Studij dizajna
Prostor Online
Stručno usavršavanje
Virtual Af
International
  

WWW Af > Znanost Af > Heritage Urbanism
Urban and Spatial Planning Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage

 Bez naslova

 Najave - News

I. Kolokvij HAZU i ZRZZ 
od Boško Opalić
 17.3.2017 11:15
 
 
International Conference
 
-
Međunarodni znanstveni skup
 
 
Zagreb, Croatia
22-23 october 2015
22.-23. listopada 2015.
 
 
 
 

 Kalendar

 
 

 HERU Facebook

https://www.facebook.com/heru2032

KRATKI SAŽETAK

ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA URBANIZAM NASLIJEĐA / HERITAGE URBANISM

 

Hrvatska baštini urbanu kulturu staru najmanje 25 stoljeća, premda se na tlu Hrvatske život odvijao već puno ranije. Graditeljsko i pejsažno kulturno naslijeđe u Hrvatskoj je brojno, vrijedno i raznoliko. Dio toga naslijeđa prepoznato je u svijetu pa je i zaštićeno na razini UNESCO-a. Najvrjednije je naslijeđe zaštićeno na nacionalnoj i lokalnoj razini, a dio još nije prepoznat. Iz različitih razloga brojno je naslijeđe u Hrvatskoj u lošem stanju i propada jer nema trajnu namjenu i nije uključeno u život gradova i naselja, usprkos formalnoj zaštiti.

 

U dosadašnjem istraživačkom projektu “Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio Europske kulture” istraživali smo naslijeđe ukazujući na njegove vrijednosti i posebnosti kao dijela nacionalnog identiteta i kulture. Novi istraživački projekt tematski se naslanja na dosadašnji projekt i koristi rezultate istraživanja, ali se usredotočuje na kreativno, održivo i odgovorno korištenje urbanističkoga, graditeljskog i pejsažnog naslijeđa, koje jest neobnovljiv resurs. Suvremeni stavovi o holističkom/integralnom sagledavanju problematike zaštite, temeljeni na međunarodnim dokumentima o zaštiti potiču povezivanje zaštite s urbanističkim i prostornim planiranjem kroz zamisao održivog razvoja. Naslijeđe se želi afirmirati kao aktivni prostor i prostorni resurs, uključuje ga se u suvremeni život i omogućava mu se da bude pokretač i aktivni sudionik održivoga prostornog, društveno-kulturnog, gospodarskog i turističkog razvoja. Naslijeđe se sagledava s prostornog, urbanističkog, pejsažnog, arhitektonskog i kulturno-povijesnog gledišta. Istraživanje se provodi na odabranim primjerima (case study) za svaki tip kulturnoga naslijeđa.

 

Cilj je definirati prostorne/urbanističke kriterije, metode i modele za revitalizaciju i za nove zahvate u užem i širem prostoru kulturnoga naslijeđa koji mogu pridonijeti njegovu unaprjeđenju. Rezultati projekta (kriteriji, metode, modeli, scenariji) primjenit će se u prostornom i urbanističkom planiranju i konzervatorskoj praksi, a imat će i daleko širi utjecaj.

 

 

ABSTRACT

RESEARCH PROJECT HERITAGE URBANISM / URBANIZAM NASLIJEĐA

 

Croatia’s urban heritage is at least 25 centuries old. Examples of cultural heritage (urban,architectural and landscape heritage) in Croatia are numerous, valuable and diverse. Part of this heritage is recognised worldwide and is protected by UNESCO. Croatia’s most valuable heritage is protected at a national level, although a part of it has, as yet, not been recognised. For various reasons the numerous examples of Croatian heritage are in a poor condition and decaying because they don’t have a permanent use and are not included in the life of cities and towns, despite being formally protected.

 

In former research project, Urban and Landscape Heritage of Croatia as Part of European Culture, cultural heritage was researched in an attempt to present its values and traits as part of Croatia’s national identity and culture. The new project proposal partly supplements previous project thematically and uses results of this research, but the focus of research is on the creative, sustainable and responsible usage of urban, architectural and landscape heritage, which is a non-renewable resource. Contemporary attitudes of conservationists on the holistic protection based on international conservation documents connect protection with urban and spatial planning through

the concept of sustainable development. The aim of proposed research is to affirm heritage as an active space and spatial resource, to include it in future life and to allow it to be the initiator and active participant in sustainable spatial, social and cultural, economic and touristic development.

 

The research will be based on the selected case studies for each type of cultural heritage. The aim is to define spatial criteria, methods and models for revitalisation and for the implementation of new projects within cultural heritage, which may contribute to their enhancement. The project results

(criteria, methods, models) will be applied in spatial and urban planning and conservation practices, and will be of far-reaching impact.

 

 

 

(14.9.2014.)

 O projektu

Mapa: Metodologija - MethodologyMetodologija - MethodologyBoško Opalić
Mapa: Vizualni identitet HERU projekta - Visual identity HERUVizualni identitet HERU projekta - Visual identity HERUBoško Opalić
Mapa: Doktorska istraživanja - Doctoral researchDoktorska istraživanja - Doctoral researchBoško Opalić
Mapa: Istraživački moduli - Research modulesIstraživački moduli - Research modulesBoško Opalić
Mapa: Članovi projekta - HERU MembersČlanovi projekta - HERU MembersBoško Opalić
Mapa: Sažetak - AbstractSažetak - AbstractBoško Opalić

 

Znanstveni časopis PROSTOR objavljuje ponajprije znanstvene članke iz područja arhitekture i urbanizma, ali i radove iz drugih znanstvenih područja sadržajno povezane uz primarnu problematiku. Po UDK klasifikaciji znanosti (71/72), po klasifikaciji ISI- ja (Institut for Scientitfic Information – Thompson Reuters) te po klasifikaciji ESF-ja (European Science Foundation) časopis Prostor svrstan je u područje humanističkih znanosti. Od 2007. godine časopis indeksira jedna od tri baze WoS - baza podataka Arts&Humanities Citation Indeks (A&HCI), koja je ekvivalent bazi SCI za prirodne i primijenjene znanosti te SSCI bazi za društvene znanosti.

 

 Linkovi

  Hrvatska zaklada za znanost
  Časopis Annales, Serija historia i sociologia
  Ministarstvo Kulture RH - Dani Baštine 2014
  Culturnet - Dani Baštine 2014
  URBACT / Urban Renewal
  Journal of Cultural Heritage
  ECOVAST.HR
  Danube-INCO.NET / Advance Research and Innovation in the Danube Region
  HERU Facebook profil
  Preklopljene karte austro-ugarske karte preko Google maps karte
  Istituto Geografico Militare - Archivio Carte Antiche
  Barry Lawrence Ruderman Antique Maps
  ARTUR Arhitektura i turizam 2015
  Directory of Open Access Journals
  ICOMOS Firentinska deklaracija
  Znanstveni časopis PROSTOR
  Urbanistica Informazioni
  YBL Journal of Bulidt Enviroment