HR / EN
Aktualnost

Natječaji za radna mjesta

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 23. svibnja 2018.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

23. May 2018.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za izbor

 

1. tri nastavnika (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)

 

Uvjeti:

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13, OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15).

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu, dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica), prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Životopis, prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD).

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

 

 

Karta