VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

Idis Turato Autori: Idis Turato, Saša RandićSuradnici: Leora Dražul, Marko Derenčinović, Zvonimir Sabljak
Arhitektonski ured: Randić & TuratoStatus: izvedenoProjektirano: 2008Izvedeno: 2014
Lokacija osnovne škole u Gradu Krku nalazi se na sjeveroistočnom rubu stare gradske jezgre. Škola predstavlja spoj gradske urbane mase sa kompleksom samostanskih crkava Sv. Franje i crkve Gospe od zdravlja ( Sv. Mihovil) nekadašnje opatijske crkve smještene uz sjeverna gradska vrata. Postojeći samostanski kompleks formiran je oko trga na kojem se nalazi “Stari dom” koji se ovom rekonstrukcijom uklanja i nadomješćuje komplaksom dvorane s pratećim sadržajima

Ovim projektom planirana škola postaje generator urbane aktivnosti grada, te koristi postojeće elemente konteksta, prepoznatih u elementima gradske ulice i trga koji čine okosnicu za nizanje javnih sadržaja komplaksa škole. Uz postojeći trg i ulicu kojoj se u sjevernom dijelu uz dvoranu korigira poprečni profi, smješteni su ulaz u školu, prostor za više svrha (PVN), bibliotečno informacijski centar, restoran, ulaz za zaposlene i roditelje, klupski prostor, sportska dvorana, prodavaonica sportske opreme, caffe bar.

Ovim rješenjem pokušalo se građevinu škole maksimalno udaljiti od gradskih zidina kako svojim volumenom i tektonikom pojedinih funkcionalnih sklopova nebi konkurirali potezu bedema. Građevina tlocrtnim meandrom slijedi istočnu granicu parcele, respektira postojeću okolnu izgradnju, ali istovremeno prati razlike u visinama postojećeg terena i nagiba bedema. Kao rezultat ovih polaznih parametara tlocrt škole koncipiran je u više nivoa. Ulazni prostor sa PVN (prostor za više svrha ) i blagovaonicom i kompjuterskom radionicom prati nagib ulice, dok razredi u prizemlju sa pripadajućim vanjskim prostorom slijede topografiju terena uz gradski bedem. Prostor učionice za tehnički odgoj poluukopan je na istočnom dijelu parcele te ne remeti mir okolnih razreda. Prilagodbe terenu rezultirale su i adekvatnom odgovoru u projektiranju presjeka i pročelja građevine koji teče u laganom nagibu od najviše kote uz prostor trga i samostanskog kompleksa, preko ulice i ulaznog hola, do hodnika s razredima i građevinom vrtića na južnom kraju parcele.

Škola u prizemlju građevine sadrži ulazni hall sa prostorom za više svrha, kompjuterskom radionicom i bibliotekom, blagovaonicom i pripadajućim gospodarstvom, spremištem, te gospodarskim ulazom i ulazom za zaposlene. Preko ulaznog halla ulazi se u predprostor razredne nastave i učionice nižih razreda. Ovim se rješenjem omogućeno je funkcionalno odvajanje razreda i javnih sadržaja škole koji mogu služiti i vanjskim korisnicima van vremena rada škole. Uz postojeću izgradnju na zapadnom dijelu parcele formiran je mali “klaustar” kao memorija na gradska dvorišta oko kojeg su orjentirani razred i hodnici, te učionica fizike biologije i kemije na katu građevine. U sredini ovog otvorenog dijela škole nalazi se vrt autohtonog mediteranskog bilja i raslinja, te prostor za odmor učenika.

Na katu građevine nalazi se kompleks zbornice sa kancelarijama administracije, tajništnva, stručne razvojne službe arhive, kancelarije ravnatelja, te prostora za primanje roditelja i stranaka. Iznad učionica razredne nastave nalazi se kompleks kabinetske nastave sa pripadajućim predprostorom. Veza između prizemlja i kata osigurana je blagom rampom koja svojim tokom povezuje etaže i međupodeste škole. U suterenu građevine nalazi se prostor učionice tehničkog odgoja, prostor domara, pomoćne prostorije i kotlovnica.

Uz samostanski trg predviđena je izgradnja polivalentna sportska dvorana sa pratećim sadržajima, svlačionicama đaka, svlačionicom profesora, sanitarijama i kupaonicama, klupskim prostorima, izlazom na vanjske terene koji su smješteni na slobodnoj parceli sa vrtovima uz dvoranu. Sportska dvorana također će poput već izvedene škole svojim sadržajima direktno biti orjentirana na trg uz sjeverna gradska vrata. Dvorana je zamišljena kao javni gradski prostor koji osim sporta za školarce udomljuje i aktivnosti vezane uz rekreaciju i sport građana, te javne manifestacije i društvena okupljanja.
Odmah po završetku radova na školi odlučeno je da se postojeća stara građevina gimnazije koristi kao privremena dvorana za tjelovježbu, te da je za male mještane Krka svakako korisnije da se isprojektira i izvede novi vrtić izvan bedema staroga grada Krka. Izgradnja nove školske dvorane sa trgom planirana je za 2012. godinu.
Karta