VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Research projects

21 result
BAUHAUS4MED-Testing New European Bauhaus Solutions for Deep Green Transformation of Cities and Regions in Euro-MED area.
BA­U­HA­U­S4ME­D-Tes­ti­ng New Eu­ro­pe­an Ba­u­ha­us So­lu­ti­o­ns for De­ep Gr...
APLE/ Architecture Pop-up Lab Exchange
APLE/ Architecture Pop-up Lab Exchange
Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings
In­tro­du­ci­ng Sus­ta­i­na­bi­li­ty and Ener­gy Ef­fi­ci­en­cy Prin­ci­ples in...
Bioplanet
Bioplanet
STEMerica
STEMerica
CIRI-Centar za istraživanje, razvoj i inovacije
CIRI-Centar za istraživanje, razvoj i inovacije
Znanost spaja ljude-SCOPE
Znanost spaja ljude-SCOPE
CENTRINNO New CENTRalities in INdustrial areas as engines for inNOvation and urban transformation
CEN­TRIN­NO New CEN­TRa­li­ti­es in IN­dus­tri­al are­as as en­gi­nes fo­r...
Centar pametnih urbanih i ruralnih prostora-Inovativna urbanistička i arhitektonska rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u tradicijskim i zaštićenim cjelinama
Cen­tar pa­met­nih ur­ba­nih i ru­ral­nih pros­to­ra­-I­no­va­tiv­na ur­ba­ni­s...
Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)
Ra­zvoj dvos­tru­ke fa­sa­de s her­me­ti­čki za­tvo­re­nom šu­pl­ji­nom (H-CCF)
Architecture's Afterlife: The Multisector Impact of an Architectural Qualification
Ar­chi­te­ctu­re­'s Af­ter­li­fe: The Mul­ti­se­ctor Im­pa­ct of an Ar­chi­te­...
Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara,
Edu­4Ga­mes – Izra­da stan­dar­da za­ni­man­ja i kva­li­fi­ka­ci­ja te no­vi­...
Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina / HURBE
He­al­thy UR­Ban En­vi­ron­men­t: De­ve­lo­pi­ng Hig­her Edu­ca­ti­on in Ar­ch...
Implementation of knowledge on architecture, space and design with a contribution to architectural cultural heritage for vocational woodworking schools
Im­ple­men­ta­ti­on of kno­wled­ge on ar­chi­te­ctu­re, spa­ce and de­sig­n...
Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration
Pro­du­cti­ve Gre­en In­fras­tru­ctu­re for pos­t-in­dus­tri­al ur­ban re­ge­...
Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju / CPD4GB
Ra­zvoj pro­fe­si­o­nal­nih kom­pe­ten­ci­ja za ze­le­nu grad­nju / CPD4GB
Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world
En­tre­pre­ne­u­ri­al skil­ls for yo­u­ng so­ci­al in­no­va­to­rs in an ope­n...
Exploring the Field of Interaction in Architectural Design Education eFIADE
Explo­ri­ng the Fi­e­ld of In­te­ra­cti­on in Ar­chi­te­ctu­ral De­si­gn Edu­...
SMART-U-GREEN - Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural continuum
SMAR­T-U­-GRE­EN – Go­ver­ni­ng con­fli­cti­ng per­spe­cti­ves on tran­sfo­r...
Digital Archive of Residential Architecture – DARA
Digital Archive of Residential Architecture – DARA
Karta